ssvtopshot2019

SV AVRM Nieuws

svavrm

 1. (Bron: KNSA)

  In het Wetboek van Burgerlijke Rechtsverordening (Rv) wordt de mogelijkheid geboden dat de rechter een voorlopig deskundigenbericht beveelt. Voor de e-screener heeft de KNSA tezamen met de KNJV daartoe een verzoek ingediend bij de Rechtbank in Den Haag.

  Dit houdt in dat de KNSA en de KNJV de Rechtbank verzoeken om deze e-screener (een computergestuurde psychologische test voor de aanvraag van wapenverloven) door onafhankelijke deskundigen te laten beoordelen. Een zitting daarover heeft inmiddels plaatsgevonden tussen de KNSA/KNJV en de Staat op 26 november 2020 bij de Rechtbank Den Haag.

  Het is inmiddels zeker dat de rechter een voorlopig deskundigenbericht zal bevelen. De KNSA en de KNJV hebben verzocht het COTAN (Commissie Test Aangelegenheden Nederland) daarvoor aan te wijzen. De Staat heeft de rechter verzocht andere deskundigen aan te wijzen. Over zes weken moet uitspraak komen over wie dat deskundigenbericht gaat leveren, wat de daaraan verbonden kosten zijn en de vertrouwelijkheid van de gegevens.

  Het is belangrijk dat dit deskundigenbericht er komt omdat inmiddels gebleken is dat de e-screener niet functioneert. Nadat al eerder bestaande verlofhouders onterecht een rode (dus negatieve) score bij de e-screener behaalden en als gevolg daarvan de e-screener voorlopig voor de bestaande verlofhouders is stopgezet, blijkt nu ook dat voor de nieuwe verlofaanvragers de e-screener eveneens veel te veel onterechte negatieve scores oplevert. Het gevolg is dat potentiële verlofhouders hoge kosten moeten maken voor een contra-indicatie; aan die situatie moet een einde komen.

  knsa

 2. (Bron: KNSA)

  De persconferentie van het Nederlandse kabinet op 17 november jongstleden stond vooral in het teken van een terugkeer naar de gedeeltelijke lockdown zoals die per 13 oktober 2020 was afgekondigd. Voor de maatregelen die toen werden afgekondigd voor de sport en in het bijzonder de schietsport, verwijzen wij naar ons nieuwsbericht van 14 oktober 2020. Er is met deze persconferentie per 19 november een einde gekomen aan een aantal verscherpingen die 14 dagen van kracht zijn geweest. Zoals al eerder gemeld, zullen de maatregelen zoals op 13 oktober afgekondigd, in ieder geval tot medio december van toepassing blijven en dat betekent dus:

  • individueel sporten is toegestaan met inachtneming van 1,5 meter afstand en maximaal 30 personen in één ruimte
  • het organiseren van KNSA-wedstrijden en KNSA-kampioenschappen is niet toegestaan
  • een interne verenigingscompetitie is geen bezwaar
  • de sportkantines, kleedkamers en doucheruimtes moeten gesloten blijven.

  Mondkapjesplicht per 1 december 2020 niet voor schietsportverenigingen:

  Het kabinet zal per 1 december aanstaande het dragen van mondkapjes verplicht stellen in publieke ruimtes. Omdat accommodaties van schietsportverenigingen niet tot publieke ruimtes behoren, geldt deze verplichting dus niet voor schietsportverenigingen. Het staat verenigingen vrij om zelfstandig een dergelijke plicht wel in te voeren.

  knsa

 3. Beste schutter,

  Gelieve voor het jaar 2021 uw contributie voor 22 november 2020 over te maken op rekeningnummer NL76 RABO 0105 3474 77, ten name van SV AVRM.

  Lidmaatschap 2021 (hoofdlid):                 (€60 + €42,50):  € 102,50 (inkl. KNSA bijdrage)

  In verband met de aanmelding leden 2021 bij de KNSA moeten we eenieder die niet tijdig, na één herinnering cq vóór 10 december 2020, betaald hebben afmelden.
  Bij opnieuw aanmelden moet er weer inschrijfgeld in rekening gebracht worden.

   

  Met vriendelijke groet,

  Peter de Wit

  Penningmeester SV AVRM

  Email: penningmeester@svavrm.nl

  svavrm

 4. (Bron: KNSA)

  Eén van de voorwaarden van het Programma Basiscertificering (artikel 5.1) is dat gecertificeerde verenigingen verplicht zijn aan hun leden een interne competitie in enige door de KNSA gereglementeerde of erkende discipline aan te bieden.
  Vervolgens is de deelname aan die competitie vijf keer per kalenderjaar verplicht voor (potentiële) verlofhouders.

  Op die verplichting zal door de Auditors van de KNSA voor de verlenging van de geldigheidsduur van het certificaat (eens in de vier jaar) niet worden gecontroleerd in de periode van de coronacrisis.
  De KNSA vindt het begrijpelijk dat in die periode veel leden van schietsportverenigingen niet aan die verplichting hebben kunnen voldoen.

  knsa

 5. (Bron: KNSA)

  Naar aanleiding van de persconferentie van het kabinet op dinsdag 3 november jongstleden is er voor wat betreft de schietsportverenigingen niets veranderd.

  Dat betekent dat alle maatregelen zoals die op 13 oktober 2020 werden afgekondigd van kracht blijven en, zo meldde het kabinet tijdens de persconferentie, die blijven in ieder geval tot medio december 2020 van toepassing.

  Het gaat dan dus om de sluiting van de sportkantines, kleedkamers en douches, het niet meer mogen organiseren van wedstrijden en kampioenschappen (let wel: interne competities zijn wel gewoon toegestaan) en het individueel sporten op minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar, en het zich bevinden met maximaal 30 personen in één ruimte.

  knsa

 6. (Bron: KNJV)

  Recentelijk werden de Kamervragen van CDA Kamerlid Chris van Dam over de e-screener beantwoord. In een brief aan het Kamerlid Van Dam reageert De Jagersvereniging op de antwoorden van de minister. De Jagersvereniging pleit voor een opschorting van de e-screener, ook voor de eerste aanvragers.

  Evaluatie e-screener

  Minister Grapperhaus (ministerie van Justitie en Veiligheid) geeft in zijn antwoorden aan dat hij dit najaar een evaluatie van de e-screener laat uitvoeren. Hij zegt toe dat De Jagersvereniging en de KNSA hierbij betrokken zullen worden. De Jagersvereniging heeft hier tot nu toe nog geen uitnodiging voor ontvangen. De Jagersvereniging roept de minister op om de relevante belangenorganisaties volledig deel te laten nemen aan de evaluatie en ze niet slechts ‘te horen’ in het evaluatieproces.

  Gebrekkige uitvoering screening

  De Jagersvereniging constateert dat de wijze waarop de e-screener wordt ingezet nog steeds veel gebreken vertoont en veelal neerkomt op geautomatiseerde beoordeling. Dit blijkt ook uit de instructie die de minister deelt met de Tweede Kamer. De e-screener zou beter als screening aan het begin van het beoordelingsproces voor een wapenverlof ingezet kunnen worden, waarna eventuele bijzonderheden in huisbezoeken en gesprekken met de aanvrager en zijn referenten opgehelderd kunnen worden.

  Op dit moment is dit niet mogelijk: de informatie uit de e-screener is zodanig beperkt dat de politiebeambten de uitkomsten niet verder kunnen toetsen. Daarnaast constateert De Jagersvereniging dat de politie voor de aanvraag van jachtaktes nog steeds geen gebruik maakt van het referentenonderzoek. De minister heeft toegezegd om de uitvoeringspraktijk regelmatig te bespreken met De Jagersvereniging; dat proces komt echter maar moeizaam op gang.

  Voorlichting over de e-screener

  Tot onze verrassing krijgt de Jagersvereniging van de minister de taak toebedeeld om onze leden voor te bereiden op het afleggen van de e-screener. De Jagersvereniging is van mening dat de minister zijn uitvoeringspraktijk eerst op orde moet hebben en ons van de noodzakelijke nadere informatie over de test moet voorzien, voordat hij van ons kan verlangen een rol te spelen in de voorlichting over de e-screener.

  Pleidooi Jagersvereniging: schort e-screener op

  Gezien de problemen in de huidige uitvoeringspraktijk, de twijfels over de computertest en de onjuiste afstelling van de test die leidt tot teveel onterechte afwijzingen met bijzonder hoge kosten voor de aanvragers, roept de Jagersvereniging de minister van Justitie en Veiligheid en de Tweede Kamer op om de e-screener in zijn geheel, dus ook voor eerste aanvragers, op te schorten.

  Het lijkt ons redelijk dat de minister in het proces van de revisie van de Wet wapens en munitie aan het parlement duidelijk maakt welke toegevoegde waarde de e-screener daadwerkelijk heeft voor het beter borgen van de veiligheid van legaal wapenbezit in Nederland en op welke wijze hij voornemens is dat in de praktijk ordentelijk in te gaan richten. Dan kan daarna het parlement besluiten of de e-screener wel of geen plaats heeft in het Nederlandse rechtsstatelijke bestel.

  Bekijk hieronder de volledige brief van de Jagersvereniging

  knjv
 7. (Bron: KNJV)

  Op 4 september 2020 stelde CDA Tweede Kamerlid Chris van Dam Kamervragen over de e-screener aan minister van Justitie en Veiligheid. Deze vragen zijn op 14 oktober beantwoord. De Kamervragen werden gesteld naar aanleiding van de uitspraak van de rechter over de e-screener; deze zaak was aangespannen door de Jagersvereniging.

  De rechtszaak draaide om de beslissing van korpscheftaken om geen jachtakte te verlenen na een negatieve uitslag van de e-screener. Zelfs nadat de jager een psychologisch rapport kon indienen dat de uitslag van de e-screener teniet deed werd er geen jachtakte verleend. De contra-expertise was zonder argumentatie aan de kant geschoven door de politie.  De jager werd door de rechter in zijn gelijk gesteld. Van Dam ziet in de rechterlijke uitspraak verdere kritiek op de e-screener. Hij stelt dat met deze uitspraak ‘de volledige bodem onder de toepasbaarheid van de e-screener is  weggevallen’.

  Contra-expertise moet leidend zijn
  Bij de Jagersvereniging zijn op dit moment 20 gevallen bekend die een contra-expertise in de vorm van een psychologisch rapport hebben aangeleverd. In alle gevallen is de uitslag van de e-screener weerlegd. Volgens de Jagersvereniging toont dit opnieuw de ondeugdelijkheid van de e-screener aan. De minister geeft in zijn beantwoording aan dat hij inmiddels aan de politie de instructie heeft gegeven dat bij een gunstig psychologisch rapport dat voldoet aan gestelde voorwaarden, de e-screener uitslag van betreffende aanvrager terzijde wordt geschoven en doorslaggevende waarde wordt toegekend aan de contra-expertise. De kosten voor een contra-expertise bedragen € 1.500. De Jagersvereniging is met Kamerlid van Dam van mening dat dit een buitenproportionele last is voor individuele burgers om zich tegen het instrument e-screener te verweren.

  Evaluatie van de e-screener
  In zijn beantwoording geeft minister Grapperhaus aan dat de e-screener dit najaar zal worden geëvalueerd met de politie en TNO. Hierbij zullen ook de Jagersvereniging en de Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie worden betrokken.

  De Jagersvereniging is nog steeds van mening dat de e-screener definitief van tafel moet. De huidige e-screener is een ondeugdelijke oplossing is voor een niet bestaan probleem. De e-screener komt neer op automatische besluitvorming en dat is verboden bij wet.

   

  Vraag 1

  Bent u bekend met de uitspraak van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland d.d. 13 augustus 2020 inzake de toepassing van de e-screener? (1)

   

  Antwoord op vraag 1

  Ja.

   

  Vraag 2

  Kunt u duiden wat het voorlopige oordeel van de Voorzieningenrechter – namelijk dat niet zonder meer vaststaat dat de e-screener een voldoende geschikt, objectief instrument is ter beoordeling van de psychische gesteldheid van een persoon – voor betekenis heeft voor het huidige, landelijke gebruik van de e-screener? Is daarmee niet de volledige bodem onder de toepasbaarheid van de e-screener weggevallen?

   

  Antwoord op vraag 2

  Allereerst acht ik het van belang te benadrukken dat dit een uitspraak is over een individuele casus. Hieraan kunnen geen algemene uitspraken over de werking van de e-screener worden ontleend.

  De voorzieningenrechter heeft geen oordeel kunnen vormen over de wijze waarop de testresultaten in dit specifieke geval zijn verkregen, omdat onvoldoende inzicht is verkregen in de werking van het instrument. Dat zegt dus primair iets over de (niet) aan voorzieningenrechter geleverde informatie. Om belanghebbenden meer inzicht te verschaffen in de werking van de e-screener heb ik TNO reeds in een eerder stadium gevraagd, een rapport op te stellen over de wijze waarop de e-screener werkt en waar het toe dient. Het betreffende rapport – dat in deze zaak helaas niet aan de voorzieningenrechter is vertrekt – voeg ik als bijlage bij deze antwoorden.

  Om omissies, zoals in voornoemd kort geding in de toekomst te voorkomen heb ik de te betrachten zorgvuldigheid andermaal onder de aandacht van de korpschef gebracht en hem gevraagd om het hiervoor bedoelde TNO rapport voortaan in juridische procedures aangaande de e-screener in te brengen.

  Nu de voorzieningenrechter, in de door u aangehaalde casus, de e-screener niet inhoudelijk heeft beoordeeld en het een voorlopig oordeel betreft, heeft de uitspraak geen gevolgen voor de toepassing van de e-screener bij andere aanvragers van een wapenverlof of jachtakte.

  Overigens wordt de e-screener, zoals voorzien was, dit najaar geëvalueerd met de politie en TNO. Hierbij betrek ik ook de KNSA en KNJV, waarmee medewerkers van mijn departement doorlopend overleg hebben. Indien de evaluatie aanleiding geeft tot aanpassing van het instrument informeer ik uw Kamer hier uiterlijk in het voorjaar van 2021 over.

   

  Vraag 3

  Kunt u de Kamer informeren over de plaats en de betekenis van de contra-expertise in de meest recente procedure rond het aanvragen van een jachtakte of -verlof?

   

  Vraag 4

  Kunt u – zo nodig als bijlage – de geldende regeling op dit punt aan de Kamer bekend maken?

   

  Antwoorden op vragen 3 en 4

  Behalve het TNO-rapport voeg ik ook de door mij gegeven instructie aan de politie inzake de beoordeling van e-screener uitslagen als bijlage bij deze antwoorden. Waar het de contra-expertise betreft bepaalt de instructie dat – indien aan de voorwaarden is voldaan waaraan de contra-expertise dient te voldoen – de e-screener uitslag van betreffende aanvrager terzijde wordt geschoven en doorslaggevende waarde wordt toegekend aan de contra-expertise (i.c. een psychologisch rapport). Indien de opsteller van het contra-expertiserapport tot een negatief oordeel ten aanzien van de aanvrager komt, dan weegt dit, mogelijk met andere factoren waardoor twijfel is ontstaan, mee in het voornemen tot weigering van de aanvraag. Indien het rapport niet aan eisen van de contra-expertise voldoet, wordt de uitslag van de e-screener geacht leidend voor de beoordeling te zijn.

   

  Vraag 5

  Klopt het dat er maar één instituut in Nederland is dat deze contra-expertise kan verzorgen en bent u bereid een lijst te publiceren waarop meerdere instituten worden genoemd waar mensen een contraexpertise kunnen aanvragen?

   

  Antwoord op vraag 5

  Nee, dat klopt niet. Als voorwaarde geldt dat het psychologisch rapport opgesteld en ondertekend moet zijn door een BIG-geregistreerd psycholoog dan wel psychiater. Het is aan de aanvrager om zelf een deskundige aan te zoeken.

   

  Vraag 6

  Kunt u bevestigen dat een contra-expertise ongeveer € 1.500 kost en bent u van mening dat dit bedrag in verhouding staat tot de draagkracht van aanvragers van een jachtakte of –verlof?

   

  Antwoord op vraag 6

  Ik heb geen zicht op de precieze kosten van een contra-expertise rapport. Ik heb ook geen zicht op de financiële draagkracht van aanvragers van een jachtakte of wapenverlof. Maar er van uitgaande dat zij een redelijke dwarsdoorsnede van de Nederlandse samenleving vormen, zal de financiering van de contra-expertise voor een deel van de aanvragers een behoorlijke last betekenen, waarbij door hen zelf de afweging moet worden gemaakt of deze last opweegt tegen het mogelijke resultaat.

   

  Vraag 7

  Deelt u de mening dat de onvolkomenheid van het functioneren van de e-screener niet rechtvaardigt dat individuele burgers € 1.500 kosten moeten maken om zich tegen dit instrument te verweren?

   

  Antwoord op vraag 7

  Ik deel het oordeel dat de e-screener niet naar behoren functioneert niet en derhalve ook niet uw gevolgtrekking daaruit.

   

  Vraag 8

  Wie draagt de kosten van de contra-expertise indien deze in het voordeel van de verzoeker/aanvrager uitvalt?

   

  Antwoord op vraag 8

  De kosten voor het laten uitvoeren van de contra-expertise zijn voor degene die deze aanvraagt.

   

  Vraag 9

  In hoeverre is de e-screener geschikt voor mensen met dyslexie en is dit wetenschappelijk onderzocht? Kunt u bij de beantwoording van deze vraag onderscheid maken tussen aanvragen vóór en aanvragen na aanpassingen die verricht zijn naar aanleiding van implementatieproblemen rond de e-screener?

   

  Antwoord op vraag 9

  Er is geen onderzoek gedaan naar de mate waarin de e-screener door mensen met dyslexie een belemmering vormt. Maar om de groep van dyslectische aanvragers beter van dienst te zijn is een voorleesfunctie in het systeem gebouwd. Ook kan lettergrootte worden aangepast. Bovendien wordt in de informatievoorziening voorafgaand aan de afname van de e-screener, richting de aanvrager, aandacht aan mogelijke belemmeringen, zoals dyslexie, belemmeringen besteed.

   

  Vraag 10

  Welke mogelijkheden zijn er voor mensen met dyslexie om een tweede kans te krijgen om de e-screener af te leggen en is het wettelijk verboden om de e-screener twee keer af te leggen?

   

  Antwoord op vraag 10

  Ik heb in mijn instructie aan de politie bepaald dat na weigering of intrekking te allen tijde een nieuwe aanvraag kan worden ingediend. Als tijdelijke maatregel heb ik tevens bepaald dat als het resultaat van de e-screener laat zien dat deze onbetrouwbaar is ingevuld – voorafgaand aan besluitvorming –  een aanvrager ook gebruik kan maken van een herkansing. Hierbij wordt aan de aanvrager wel medegedeeld dat, in verband met de betrouwbaarheid van de uitslag van de tweede poging, tussen twee testen een periode van ten minste één maand dient te liggen.

   

  Vraag 11

  In welke mate is de e-screener geschikt voor met name bestaande aktehouders met een (relatief) hogere leeftijd die binnenkort aan de beurt komen om hun verlof te verlengen en in dat kader de escreener moeten afleggen?

   

  Antwoord op vraag 11

  Ik ben mij er van bewust dat oudere aanvragers mogelijk minder vaardig zijn met computers, het middel waarmee de e-screener wordt afgenomen. Om daaraan tegemoet te komen zijn verschillende maatregelen genomen, zoals duidelijke voorlichting vooraf, de voorleesoptie en de mogelijkheid het lettertype te vergroten. Overigens zie ik ook een kans voor belangenorganisaties om de achterban op de afname van de e-screener voor te bereiden. Hier ben ik ook met ze over in gesprek.

   

  Vraag 12

  Kunt u zich voorstellen dat een groot deel van deze groep met angst en beven deze test tegemoet ziet?

   

  Antwoord op vraag 12

  Ik ben mij er terdege van bewust dat een deel van aanvragers opziet tegen het vooruitzicht de e-screener te moeten afleggen. De brochure die voorafgaand aan de afname van de e-screener aan aanvragers wordt uitgereikt heeft mede tot doel (een deel van) de angst weg te nemen. Ook belangenorganisaties zouden hier een rol in spelen door de eigen achterban bijvoorbeeld te informeren over ervaringen met de afname van de e-screener, en aanvragers, voor zover mogelijk op de afname zelf voor te bereiden.

   

  Vraag 13

  Deelt u de mening dat ook voor mensen met een afstand tot digitale vaardigheden, maar ook laaggeletterden de e-screener een relatief zwaardere test is?

   

  Antwoord op vraag 13

  Ja, daar ben ik mij van bewust. Het taalgebruik in de informatiebrochure, die voorafgaand aan de afname van de e-screenertest aan de aanvrager wordt uitgereikt, is hierop afgestemd. Om interpretatieproblemen te voorkomen zijn de vragen van de e-screener zo zorgvuldig, eenvoudig en eenduidig mogelijk geformuleerd.

   

  Vraag 14

  Is het een doel van het beleid om door middel van de inzet van de e-screener het aantal verlofhouders in Nederland fors te decimeren?

   

  Antwoord op vraag 14

  Nee, er bestaat geen specifieke beleidsdoelstelling ten aanzien van het aantal verlof- of jachtaktehouders. Uitgangspunt van de wet en doel van beleid is – mede aangespoord door uw Kamer, de Inspectie van Justitie en Veiligheid en Europese regelgeving – de samenleving zo goed mogelijk te beschermen tegen mogelijk misbruik van vuurwapens.

   

  Vraag 15

  Bent u bekend met het informatieblad van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en de Politie inzake de e-screener en met het tekstvak waarin te lezen staat: “Heeft u wel eens gelogen? Het lijkt dan niet handig om ja te antwoorden als u wilt overkomen als een betrouwbaar persoon. Algemeen bekend is dat iedereen wel eens een leugentje om bestwil vertelt of dit als kind wel een heeft gedaan. Dus op deze vraag is het verwachte antwoord ‘ja’?”

   

  Antwoord op vraag 15

  Ja.

   

  Vraag 16

  Kunt u zich voorstellen dat er een grote groep Nederlanders is – zeker onder verlofhouders – die daadwerkelijk nooit liegt en zonder de geringste twijfel ‘nee’ antwoordt op bovenstaande vraag?

   

  Antwoord op vraag 16

  Iedereen met enige zelfkennis weet dat hij of zij op enig moment in zijn of haar leven weleens een leugen (om bestwil) verteld heeft. Ik kan mij wel de gedachtegang voorstellen dat de aanvrager meent de betreffende vraag met ‘nee’ te moeten beantwoorden om een positieve uitslag van de e-screener te krijgen. Het doel van het door u aangehaalde informatieblad (brochure) is onder andere om deze misvatting te corrigeren. Dit informatieblad is afgestemd met alle belanghebbenden, inclusief verenigingen als KNSA en KNJV, om zo goed mogelijk aan te sluiten op de belevingswereld van de aanvrager.

   

  Vraag 17

  Is het niet vreemd dat mensen bij het invullen van de e-screener tactisch in plaats van naar waarheid moeten gaan antwoorden?

   

  Antwoord op vraag 17

  De e-screener moet louter naar waarheid worden ingevuld. Hier wordt voorafgaand aan de afname van de e-screener ook op gewezen. Tevens is hier bij het opstellen van de vragen in de e-screener, die toetsen op sociaal wenselijke beantwoording, rekening mee gehouden.

   

  Vraag 18

  In welke mate zijn de door de Corona-maatregelen opgelopen achterstanden – bij het behandelen van aanvragen en verzoeken die door het bureau Korpschefstaken worden verricht in het kader van de Wet Wapens en Munitie – per 1 september 2020 ingelopen en is het mogelijk hier per politie-eenheid op de verschillende soorten aanvragen een overzicht van te verstrekken?

   

  Antwoord op vraag 18

  De politie is met ingang van 28 mei jl. begonnen met het in behandeling nemen van nieuwe aanvragen en daarmee ook de mogelijkheid voor de aanvragers om deel te nemen aan de e-screener. Rekening houdende met ook de verminderde beschikbare capaciteit tijdens de zomervakantieperiode is de verwachting dat de achterstand voor het eind van het jaar is ingelopen. Het is technisch mogelijk om per politie-eenheid de verschillende soorten aanvragen in een overzicht te laten zetten. Dat kost echter politiecapaciteit die effectiever ingezet kan worden op het inlopen van de achterstand.

   

  Vraag 19

  Worden verlof-aanvragers al weer op het politiebureau ontvangen, of verlopen alle contacten nog op afstand?

   

  Antwoord op vraag 19

  De bureaus zijn op beperkte schaal aangepast om zoveel mogelijk Covid-19-proof te kunnen werken. Vanwege de beperkte hoeveelheid beschikbare loketten worden tot nader order in principe alleen nieuwe aanvragers en bestaande verlofhouders die tussentijds een nieuw wapen willen aanschaffen op de bureaus ontvangen. Bestaande verlof- en jachtaktehouders ontvangen – gegeven de uitzonderlijke situatie – voorafgaand aan het verlopen van hun wapenvergunning en na controle in de politiesystemen of geen bezwaar tegen afgifte bestaat –  eenmalig een schriftelijk verlengingsbesluit en hoeven zich om die reden niet op het bureau te melden.

   

  Vraag 20

  Wat is de voortgang van het onderzoek van de Inspectie Justitie en Veiligheid inzake het takenpakket van de bureaus Korpscheftaken en worden ook andere belanghebbenden dan de Politie betrokken bij dit onderzoek?

   

  Antwoord op vraag 20

  De Inspectie van Justitie en Veiligheid (IJenV) heeft zowel betrokkenen bij de politie als bij het departement gesproken. Op basis van gesprekken heeft de IJenV besloten meer tijd te nemen voor het onderzoek.

   

  Vraag 21

  Ziet u mogelijkheden om de verlening van vergunningen en verloven van de Politie over te dragen naar de dienst Justis en op welke termijn kunt u hier een beslissing over nemen?

   

  Antwoord op vraag 21

  Momenteel verkennen de politie en dienst Justis onder welke voorwaarden een dergelijke taakoverdracht mogelijk is. Verdere besluitvorming op dit vraagstuk vindt plaats zodra de businesscase – waar naast de Wet wapens en munitie, ook de eventuele overdracht van de bestuursrechtelijke taken van de politie ten aanzien van de Wet natuurbeheer, de Wet explosieven civiel gebruik en de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus in worden meegenomen – gereed is. Dit zal aan het einde van 2020 zijn of aan het begin van 2021.

   

  Vraag 22

  Wat is de voortgang van het deactiveren van vuurwapens?

   

  Antwoord op vraag 22

  In Nederland dienen vuurwapens conform de technische specificaties van de EU-uitvoeringsverordening gedeactiveerd te worden. De politie is in Nederland, conform artikel 43 van de Wet wapen en munitie, aangewezen als controlerende en certificerende instantie. Als de vraag is of vuurwapens conform de EU-uitvoeringsverordening gedeactiveerd en in Nederland gecontroleerd en gecertificeerd kunnen worden, is het antwoord ja.

   

  Vraag 23

  In hoeverre is er na mijn werkbezoek begin juli 2020 voortgang geboekt in het laten groeien van het innemen en het controleren van gedeactiveerde vuurwapens?

   

  Antwoord op vraag 23

  Momenteel zijn 146 wapens aangeboden en behandeld (t.o.v. de 106 medio juli).

  Er zijn daarnaast nog 25 wapens aangeboden waarvan de behandeling ingepland wordt. Om belanghebbenden beter van dienst te zijn heeft de politie op zijn website informatie over de procedure van de keuring van onklaargemaakte wapens opgenomen. De politie heeft mij voorts gemeld dat, zodra de verbouwing en inrichting van de beoogde werkplaats zijn afgerond, alle erkenninghouders zullen worden uitgenodigd voor een informatieve bijeenkomst, waarbij nog bekeken moet worden of dat pas op een moment zal zijn als de Coronacrisis voorbij is. Gezocht wordt naar een tijdschrift waarin een artikel kan worden geplaatst over het functioneren van de bij de politie ondergebrachte controlerende autoriteit van onklaargemaakte wapens.

   

  Vraag 24

  Deelt u de mening dat de stand toen (106 aangeleverde gedeactiveerde vuurwapens, afkeuringspercentage 40%) niet zal leiden tot een jaarlijkse productie van minstens 2.500 wapens en op welke wijze bent u voornemens actief te zorgen voor het op gang krijgen van het deactiveringsproces in Nederland?

   

  Antwoord op vraag 24

  Er is geen kwantitatieve doelstelling geformuleerd voor de controle op en certificering van gedeactiveerde vuurwapens, anders dan dat dat van het aanbod afhangt. Voor de berekening van het legesbedrag is van de, door de politie en enkele erkenninghouders (=wapenhandelaren) bevestigde, aanname uitgegaan dat jaarlijks 2400 van dergelijke voorwerpen aan de controlerende autoriteit voor onklaargemaakte wapens zouden worden voorgelegd. Ik stel nu vast dat die inschatting die ten tijde van het opstellen van het wetsvoorstel ter implementatie van de EU vuurwapenrichtlijn gemaakt is, sterk afwijkt van het huidige, werkelijke aanbod.

  Lees de Kamervragen op de website van de Tweede Kamer

  Antwoord op vragen van het lid Van Dam over de uitspraak van de Rechtbank Noord-Nederland inzake de e-screener
   
  knjv
 8. Beste Huurders,

  In overleg met het bestuur vragen de beheerders om bij het bezoek aan de vereniging een mondkapje te gaan dragen.
  Onze beheerders zijn de hele avond/dag er om jullie te faciliteren en staan daarom in contact met vele leden en of huurders.
  Ook voor de meer kwetsbare leden zal dit een mogelijke oplossing bieden om toch te komen schieten.


  Al doe je het niet voor jezelf – doe dit dan voor de groep die het zeker zal kunnen waarderen.

  Voorop gesteld dat dit geen verplichting is denkt het bestuur hier zijn volle support aan te moeten geven en staat ook achter deze oproep.


  Wees zuinig op elkaar en op jezelf !


  Namens het bestuur,

  Marco Ritman
  VZ SSV Remington

  ssvremington

   

 9. (Bron: Rob Boom - Chris van Dam)

  Chris van Dam stelde laatst een set stevige kamervragen aan de Minister van Justitie en Veiligheid. Vandaag kwamen de antwoorden binnen, samen met het E-screener evaluatierapport van TNO en de thans geldende werkinstructie als door het Ministerie van J&V opgelegd aan politie. Voor de vele geïnteresseerden die mij op dit onderwerp volgen hieronder de link naar de betreffende stukken. Wat lezen jullie hierin? Kom maar met jullie reacties, dan ga ik ermee op pad!

  Via de onderstaande link kan je lezen:

  -TNO Rapport Tussentijdse evaluatie van de E screener "Psychische gesteldheid van wapenverlof aanvragers"
  -Instructie aan politie

  https://lnkd.in/eBTpgw6

  phoenix advisory

   

 10. (Bron: KNSA)

  Het kabinet heeft op 13 oktober jongstleden tijdens een persconferentie een gedeeltelijke lockdown aangekondigd. Als gevolg van deze gedeeltelijke lockdown komen er ook nieuwe maatregelen voor de sport en dus ook de schietsport in Nederland. Alle maatregelen gaan in op woensdag 14 oktober om 22.00 uur.

  De maatregelen voor de schietsport in Nederland zijn als volgt:

  -Individueel sporten – en dus ook schietsportbeoefening – is nog toegestaan, maar moet wel weer met inachtneming van een afstand van 1,5 meter tot elkaar, en met maximaal 30 personen in één ruimte.

  -Het organiseren van wedstrijden en kampioenschappen is niet meer toegestaan, en er mogen ook geen toeschouwers of supporters meer bij de sportbeoefening aanwezig zijn. De KNSA zal dus de organisatie van alle KNSA-wedstrijden en KNSA-kampioenschappen per direct annuleren tot nader order. Het beoefenen van een interne competitie in verenigingsverband (zeg maar: een soort laddercompetitie) is geen bezwaar.

  -De sportkantines moeten dicht blijven en ook de kleedkamers en douches moeten sluiten.

  Naar verwachting zullen alle maatregelen minimaal vier (4) weken gaan duren. Over ongeveer twee weken zal de balans worden opgemaakt en zal worden bezien of er nadere verscherpingen moeten komen.

  In de loop van deze week zal de KNSA de van toepassing zijnde protocollen, op basis van de gewijzigde maatregelen aanpassen.

  knsa

 11. MONDKAPJES:
   
  Heb jij een afspraak op het politiebureau? Moet je op het politiebureau zijn? Neem dan je eigen mondkapje mee.
  Heb je geen mondkapje? Dan stellen wij een niet-medisch mondkapje beschikbaar op het bureau.
  Wij als polite zullen zowel in de publieke binnen- als buitenruimten ook een mondkapje dragen.
  Aan de balie hebben wij geen mondkapje om, omdat er spatschermen aanwezig zijn.
  Het is wennen en helaas erg onpersoonlijk, maar ze zijn er niet voor niets!
  Beste volgers, We gaan geen discussies voeren of een mondkapje wel- of niet nuttig is. Wij dragen hem daar waar nodig en verwachten van jullie hetzelfde.
  Bezoekers die weigeren een mondkapje te dragen zullen uit de publieksruimte verwijderd worden.
  We rekenen op jullie medewerking, dankjewel namens ons allemaal.

  politie
 12. (Bron: KNSA)

  In verband met de opslag van kruit bij particulieren heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het RIVM verzocht een handreiking voor de veilige opslag van kruit op te stellen.
  Ook sportschutters hebben in veel gevallen los kruit in huis opgeslagen voor bijvoorbeeld het herladen van patronen (rookzwak kruit) en ook Historische Wapens-schutters beschikken vaak over los zwart buskruit. 

  Samen met andere belangenorganisaties is de KNSA bij de opstelling van die handreiking geconsulteerd.
  Dat heeft geleid tot een brochure waarin adviezen worden gegeven over een veilige opslag van kruit.

  Voor het inzien van deze brochure klik hier: Informatieblad veilige opslag kruit bij particulieren

  knsa

 13. Het is bijna oktober. Tijd voor de volgende cyclus van verlengingen.
  Voor iedereen die in het bezit is van een verlof (of meerdere) waarvan de geldigheid afloopt per 31 oktober, 30 november en 31 december;
  Alle verloven waarvan de geldigheid gedurende de rest van dit jaar verloopt zullen nog, net als afgelopen maanden, door middel van een schriftelijk besluit worden verlengd.
  U hoeft dit jaar dus geen afspraak te maken om uw verlof te verlengen.
  Wij doen uiteraard ons best om iedereen dit besluit voor afloop van geldigheid van uw verlof toe te sturen.
  Mocht u echter een week na de vervaldatum van geldigheid van uw verlof (of verloven) onverhoopt toch nog niets van ons hebben ontvangen, verzoeken wij u vriendelijk om even telefonisch contact op te nemen om zelf navraag te doen.
  Mocht u nog vragen hebben hieromtrent kunt u uiteraard ook contact opnemen.

  Team Korpscheftaken

  Het eventueel delen van dit bericht binnen uw netwerk is zoals altijd toegestaan en gewenst om zoveel mogelijk mensen te bereiken.

  politie
 14.   

   

   

   

NAAR BOVEN
NAAR BENEDEN

 

Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.
Meer informatie Accepteren Weigeren