ssvtopshot2019

SV AVRM Nieuws

svavrm

 1. Oorlog in de Peel museum.

  Bezoekje aan het museum Oorlog in de Peel, in het plaatsje Melderslo.

  Het was een zeer mooie verzameling van spullen en materiaal uit de tweede wereld oorlog, de wapenverzameling was ook zeer indrukwekkend. 


  Wat dit museum zo apart maakte vond ik dat sommige spullen die er lagen door mensen uit de regio aan het museum geschonken waren, en er dus een persoonlijk verhaal aan vast zit.

  Dus als je daar op bezoek gaat gaat er iemand van het museum met je mee om je de verhalen achter een deel van de ten toon gestelde spullen te vertellen wat erg bijzonder is.

  Na de rondleiding kun je nog even na kletsen onder het genot van een kopje koffie, erg gezellig allemaal.

  Voor meer info, en openingstijden klik op onderstaande link:

  Website Oorlog in de Peel

  oorlogindepeeloorlogindepeel

  oorlogindepeeloorlogindepeel

  oorlogindepeeloorlogindepeel

   

   

   

   

   

 2. (Bron: NOJG)

  Middels deze mail informeren wij jullie over het voornemen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid om per 1 januari 2024 het bewaarloon en de onkostenvergoeding voor de afgifte van de Europese vuurwapenpas te wijzigen.
  Bewaarloon

  In 1996 is het bewaarloon vastgesteld op €2,27 (toentertijd f 5,-). Sedertdien is het bewaarloon niet geïndexeerd. Dit heeft als gevolg dat het bewaarloon niet meer kostendekkend is voor de tijd, capaciteit en middelen die de korpschef van de politie moet inzetten om gevolg te kunnen geven aan de wettelijke taak met betrekking tot het in bewaring nemen van wapens.

  De korpschef van de politie heeft in 2021 onderzocht welke kosten worden gemaakt bij het in bewaring geven van wapens. Op basis van de kostenanalyse van de korpschef is het voornemen om het bewaarloon vast te stellen op €15,-.

  Onkostenvergoeding afgifte Europese vuurwapenpas

  Sinds 15 maart 2006 heft de politie een onkostenvergoeding van €40,- voor de afgifte van een Europese Vuurwapenpas en €5,- voor de verlenging van de geldigheidsduur daarvan. De kosten die de politie maakt zijn sinds 15 maart 2006 niet geïndexeerd.

  De politie koopt de pas momenteel in voor €72,60. Derhalve is het voornemen om de onkostenvergoeding voor de afgifte van een Europese Vuurwapenpas vast te stellen op €72,60.

  Voor de overige kosten ten aanzien van onder meer de tijd, capaciteit en middelen die de korpschef van de politie moet inzetten om gevolg te kunnen geven aan de afgifte én verlenging van de Europese vuurwapenpas is (nog) geen geactualiseerde kostenanalyse gemaakt.

   

  Wij vertrouwen erop jullie hiermee tijdig en voldoende te hebben geïnformeerd.

  ……………………………………………………………………….
  Ministerie van Justitie en Veiligheid
  Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
  Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding
  Afdeling Strafrechtelijke Handhaving

  Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
  Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

   

 3. (Bron: KNSA)

  Sportschutters die herladen en sportschutters die Historische Wapensdisciplines beoefenen, hebben daarvoor los kruit thuis voorhanden. De voorschriften voor de opslag daarvan worden nu geregeld in de milieuwetgeving. Jaren geleden heeft de KNSA met het Ministerie, de Nationale Politie en de Inspectie afspraken gemaakt die afweken van de voorschriften in de milieuwetgeving voor de opslag van los kruit. Deze voorschriften werden daardoor soepeler, onder voorwaarde dat er niet meer dan maximaal 3 kilogram rookzwak buskruit of 1 kilogram zwartkruit werd opgeslagen. Door een gerechtelijke uitspraak is deze afspraak niet meer van toepassing, en per 1 januari 2024 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking waardoor ook de andere huidige wettelijke bepalingen niet meer van toepassing zijn.

  Daarvoor in de plaats komt de Omgevingswet en het Besluit activiteiten leefomgeving (afgekort: het BAL). In het BAL zijn de voorwaarden waaraan sportschutters moeten voldoen om los kruit te mogen opslaan, zo ingrijpend dat de meesten daaraan niet kunnen voldoen. Dat komt mede doordat in de nieuwe Omgevingswet tussen ‘inrichtingen’ en ‘particulieren’ geen onderscheid meer wordt gemaakt.

  De KNSA heeft – met steun van sportkoepel NOC*NSF – het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat verzocht om voor sportschutters weer een soepelere regeling vast te stellen; in dit geval zodanig wettelijk verankerd, dat die niet door een gerechtelijke uitspraak teniet kan worden gedaan. Het Ministerie van I&W heeft inmiddels per brief laten weten dat er een positieve intentie is om een uitzondering te maken op de strenge voorwaarden die voortvloeien uit die nieuwe Omgevingswet bij de opslag van kruit. Een voorwaarde daarvoor is wel dat de oude afspraken weer in werking treden, en dat wil zeggen: maximaal 3 kilogram rookzwak buskruit of maximaal 1 kilogram zwartkruit. En voorts dat sportschutters zich houden aan het destijds opgestelde voorschriften in het Informatieblad (handleiding) van het Ministerie van I&W van september 2020 (zoals verplicht houten kist). Dat is goed nieuws, ofschoon een definitieve bevestiging in het Besluit (BAL) nog moet volgen. Klik op de link voor het Informatieblad ‘Veilige opslag van kruit bij particulieren’

  Meldplicht: 

  Uit de nieuwe Omgevingswet vloeit wel voort een zogenaamde meldplicht wanneer particulieren kruit opslaan. De KNSA heeft bezwaar geuit tegen die meldplicht, in verband met de publicatie van persoonsgegevens omdat dat altijd gaat om verlofhouders, en het is zeer ongewenst dat derden de beschikking krijgen over die persoonsgegevens, met alle veiligheidsrisico’s van dien. Het Ministerie van I&W wil en kan de meldplicht niet schrappen en daarom heeft de KNSA nu een officieel verzoek ingediend om bij de publicatieplicht die volgt op de meldplicht, de informatie zoals de persoonsgegevens, geheim te houden. Dit verzoek is gedaan voor alle Nederlandse sportschutters die thuis kruit opslaan. Een definitief besluit op dit officiёle verzoek van de KNSA is nog niet bekend. 

  Aantal patronen: 

  Onaangenaam verrast is de KNSA met de mededeling van het Ministerie van I&W dat bij een aanpassing van het Besluit (BAL), het beleidsvoornemen is om het aantal patronen dat sportschutters maximaal voorhanden mogen hebben van 10.000 te verlagen naar 5.000 stuks. Dit voornemen komt voort – aldus het Ministerie – uit een verzoek van de Nationale Politie vanwege het mogelijk weglekken van vuurwapenpatronen. De KNSA heeft in niet mis te verstane bewoordingen ernstig bezwaar gemaakt tegen het voornemen om bij wijziging van het BAL, en passant, het aantal patronen dat verlofhouders voorhanden mogen hebben, te verlagen. 

  Nog scherper heeft de KNSA gereageerd op de suggestie dat er patronen zouden weglekken; een ernstige beschuldiging die op geen enkele wijze kan worden onderbouwd. De KNSA heeft daaraan toegevoegd dat met deze suggestie het Ministerie een grote groep gezagsgetrouwe burgers die aan de strengste screeningseisen voor het verkrijgen van een wapenverlof moeten voldoen, wordt gecriminaliseerd. De suggestie, zo meldt de KNSA aan het Ministerie, dat sportschutters dergelijke handelingen zouden plegen, werpen wij verre van ons. Het Ministerie van I&W is met argumenten erop gewezen dat door een verlaging van het maximumaantal patronen een groot aantal sportschutters ernstig wordt gedupeerd. Met name actieve wedstrijd-sportschutters en topsportschutters beschikken vaak ook over grote voorraden patronen, om hun sport te kunnen beoefenen. Zij worden in die sportbeoefening door deze maatregel ernstig belemmerd. 

  De KNSA hoopt dat het Ministerie van I&W alsnog terugkomt op dit onzalige voornemen. Een bericht daarover wordt nog in spanning door ons afgewacht.

  knsa

 4. Schietagenda SV AVRM 2024

  Datum Locatie Baan Schietpunten Start Einde
  06-01 Venray  100m  8  11.00  13.00
    Venray  25m  4  11.00  13.00
  20-01 Belfeld  50m    15.00  17.00
  03-02 Venray  100m  8  11.00  13.00
  17-02 Venray  100m  8  11.00  13.00
  02-03 Venray  100m  8

   11.00

   13.00
  16-03 Venray  100m  8  11.00  13.00
  30-03 Belfeld  50m    15.00  17.00
  13-04 Venray  100m  8  11.00  13.00
  11-05 Venray  100m  8  11.00  13.00
    Venray  25m  4  11.00  13.00
  25-05 Venray  100m  8  11.00  13.00
  08-06 Belfeld  50m    15.00  17.00
  22-06 Venray  100m  8  11.00  13.00
  06-07 Venray  100m  8  11.00  13.00
  20-07 Venray  100m  8  11.00  13.00
  03-08 Venray  100m  8  11.00  13.00
  10-08 Belfeld  50m    15.00  17.00
  17-08 Venray  100m  8  11.00  13.00
  31-08 Belfeld  50m    15.00  17.00
  14-09 Venray  100m  8  11.00  13,00
  28-09 Venray  100m  8  11.00  13.00
    Venray  25m  4  11.00  13.00
  05-10 Belfeld  50m    15.00  17.00
  26-10 Venray  100m  8  11.00  13.00
  09-11 Venray  100m  8  11.00  13.00
    Venray  25m  4  11.00  13.00
  23-11 Venray  100m  8  11.00  13.00
  07-12 Belfeld  50m    15.00  17.00
  21-12 Venray  100m  8  11.00  13.00
             
             
             
             

   

  Schietlocaties SV AVRM:

  -Venray: Schietsportcentrum "De Versen", Sinnestraat 7, 5808 BR, Venray (Oirlo) (4 schietpunten per tunnel) (25m-100m)

  -Belfeld: SV de Flint, Sportlaan 13a, 5951 NJ, Belfeld  (5-10 schietpunten) (50m)

  -Baexem: Schietsportcentrum I.D.C., Exaeten 5, 6095 PD Baexem (25m-6 schietpunten, 25m-dynamische schietsporten)

  -Veghel: SSV Remington, Geerbunders 31, 5461XM, Veghel; Navigatie: Vorstenbosscheweg 3, Veghel  (8 schietpunten) (25m-100m)

  -Budel: Het adres van de baan is Kuikensvendijk 5 6002 SR Weert. Komende van de A2 afslag Budel, neemt u voorlangs het AZC Cranendonk komende de 1e weg links. Hier staat de Zuidpoort aangegeven. Bij de afslag Zuidpoort volgt u tot het zandpad de verharde weg. Hier aangekomen ziet u aan uw rechterzijde de ingang van het schietterrein waar u uw voertuig links op het aangegeven parkeerterrein kunt parkeren. (5 schietpunten) (100m-250m-300m)

   

  routebeschrijving Budel

  pistoolbaan Oirschot

   

 5. (Bron: KNSA)

  Aan het voorhanden hebben van wapens alsmede het gebruik daarvan, is door de Nederlandse Overheid regelgeving opgesteld. Deze regelgeving is vastgelegd in de Wet wapens en munitie (Wwm) en de bij deze wet behorende uitvoeringsvoorschriften, te weten het Besluit wapens en munitie (Bwm), het Besluit erkenningen schietverenigingen, de Regeling wapens en munitie (Rwm) en de Circulaire wapens en munitie (Cwm).

  Bij de KNSA aangesloten verenigingsbestuurders en sportschutters kunnen, in verband met de Wet en voorschriften, vragen hierover stellen op het speciaal daarvoor ingerichte e-mailadres: wwm@knsa.nl, onder vermelding van hun KNSA-licentienummer.

  In de onderstaande vragen- en antwoordenrubriek wordt per categorie een selectie van vragen en antwoorden gepubliceerd, die in de afgelopen tijd door de KNSA zijn beantwoord. In deze selectie zijn ook nog veel vragen en antwoorden opgenomen die door wijlen mr. P. Hoogeveen, Juridisch Adviseur van de KNSA en expert op het gebied van de Wet wapens en munitie, in de afgelopen jaren zijn beantwoord.

  De rubriek wordt met regelmaat ververst met nieuwe vragen en antwoorden, en vragen en antwoorden die niet meer opportuun zijn, worden verwijderd.

  KLIK HIER VOOR DE CATAGORIEEN

  knsa

   

   

 6. (Bron: KNJV)

  E-screener nog niet definitief van tafel

  Minister van Justitie en Veiligheid, Dilan Yeşilgöz-Zegerius, heeft 4 juli met een Kamerbrief gereageerd op het eindrapport van de Commissie Wet Wapens en Munitie (WWM). In de brief staat een beleidsreactie en plan van aanpak aan de Tweede Kamer. Bij de brief is een beslisnota gevoegd. Op grote lijnen kan de minister zich vinden in de adviezen van de Commissie WWM. Zij wil vooruitlopend op een nieuwe Wet Wapens en Munitie voor enkele urgente thema’s zo spoedig mogelijk een wetsvoorstel indienen.

  De taak van de Commissie WWM was het opstellen van een probleeminventarisatie ten aanzien van het functioneren van de Wet Wapens en Munitie en de onderliggende regelgeving. Ook werd de commissie gevraagd adviezen te geven op welke wijze de Wet Wapens en Munitie gemoderniseerd kan worden, met inachtneming van het waarborgen van de openbare orde en veiligheid.

  Geldigheidsduur jachtakte

  Het verlengen van de geldigheidsduur van een jachtakte om hiermee de administratieve last bij de politie te verlichten is één van de thema’s die versneld worden aangepakt. Ook het verplichte lidmaatschap van schietsport-, jagersvereniging of WBE en de verwerking van persoonsgegevens staan op het prioriteitenlijstje. Een conceptwetsvoorstel over deze en andere prioritaire thema’s wordt in de tweede helft van 2024 verwacht.

  Goed startpunt

  De adviezen van de commissie vormen volgens minister Yeşilgöz-Zegerius een goed startpunt voor de ontwikkeling van een nieuwe Wet Wapens en Munitie. De minister geeft aan het uitgangspunt dat het bezit van wapens en munitie verboden is leidend blijft, en dat een restrictief beleid wordt gehanteerd voor legaal bezit van wapens en munitie.

  Informatieplicht

  Onderdeel van het restrictieve beleid is dat de wapenbezitter (of aspirant-wapenbezitter) dient te voldoen aan alle verplichtingen die de overheid heeft gesteld om de risico’s die gepaard gaan met het bezit van wapens en munitie, te kunnen beperken. Personen die beschikken over bijvoorbeeld een jachtakte of deze willen aanvragen hebben daarom een uitgebreide en actieve informatieplicht. Hierbij dient de persoon aan te tonen dat hij of zij geen risico vormt.

  Inzet E-screener opnieuw bekeken

  Tot slot wil de minister de e-screener niet definitief afschrijven, maar zo aanpassen dat de e-screener toch gebruikt kan worden om de onafhankelijke en professionele beoordeling van de psychische gesteldheid van (aankomende) wapenvergunninghouders te maken. Ook dit onderwerp wil de minister met prioriteit behandelen, daarom wordt momenteel onderzocht hoe de e-screener op een goede manier ingezet kan worden. Hiermee gaat zij voorbij aan het advies van de Commissie WWM om de e-screener definitief af te schrijven. De Jagersvereniging en de KNSA blijven van mening dat de e-screener ondeugdelijk is en dat de inzet ervan definitief moet worden stopgezet. Dat is voldoende aangetoond door het – op verzoek van de KNSA en de Jagersvereniging door de Rechtbank bevolen – deskundigenbericht.

  KNJV

 7. (Bron: KNSA)

  Op 20 december 2022 is door de Minister van Justitie en Veiligheid, mevrouw Dilan Yeşilgöz-Zegerius, het eindrapport van de Commissie Wet wapens en munitie in ontvangst genomen. De taak van de Commissie Wwm was het opstellen van een probleeminventarisatie ten aanzien van het functioneren van de Wet wapens en munitie en de onderliggende regelgeving. Vervolgens moest de Commissie Wwm adviezen geven op welke wijze de Wet wapens en munitie gemoderniseerd kan worden, met inachtneming van het waarborgen van de openbare orde en veiligheid.

  De Minister reageert daarop nu op 4 juli 2023 met een beleidsreactie en plan van aanpak aan de Tweede Kamer. Bij de brief is een beslisnota gevoegd.

  De Minister is van mening dat de Commissie Wwm niet volledig heeft voldaan aan de opdracht omdat het door de Overheid vastgestelde Beleidskompas niet geheel door de commissie is toegepast. Dat hield verband met de omvang en complexiteit van het onderwerp en de beperkte tijdsduur die de commissie gegeven was. In slechts elf maanden heeft de commissie haar taak moeten verrichten.


  Prioritaire thema’s:

  In grote lijnen schaart de Minister zich achter de adviezen van de Commissie Wwm en zij schaart zich tevens achter het advies van de commissie om een aantal prioritaire thema’s niet te laten wachten op een nieuwe Wet wapens en munitie, maar daarvoor zo spoedig mogelijk een wetsvoorstel bij de Kamer in te dienen, vooruitlopend op een nieuwe wet.

  De KNSA is content dat de voor de commissie urgente thema’s ook met prioriteit zullen worden opgepakt, zoals een langere geldigheidsduur van een wapenverlof en het anders definiëren van het begrip ‘overdragen’.

  Deze prioritaire thema’s staan vermeld in de beleidsreactie en de Minister voegt daar nog een aantal andere thema’s aan toe, zoals het verplichte lidmaatschap van schietsportverenigingen, de certificering van schietsportverenigingen, de vaststelling van schietsportdisciplines en de verwerking van persoonsgegevens. Dat is belangrijk omdat daarover nu veel onduidelijkheid is.

  Een conceptwetsvoorstel inzake de prioritaire thema’s (in consultatie) wordt in de tweede helft van 2024 verwacht.


  E-screener:

  De Minister zal ook als prioritair thema behandelen hoe de beoordeling van de psychische gesteldheid van (potentiële) verlofhouders op een effectieve en efficiënte wijze kan worden geregeld. Tot teleurstelling van de KNSA gaat de Minister voorbij aan het advies van de Commissie Wwm om de e-screener definitief af te schrijven.

  Al eerder heeft de Minister de inzet van de e-screener opgeschort, maar nu wil zij – in afwijking van het advies van de commissie – onderzoeken of de e-screener toch niet op enigerlei wijze kan worden ingezet.

  De KNSA blijft van mening dat het instrument ‘e-screener’ ondeugdelijk is en dat de inzet daarvan definitief moet worden stopgezet. Dat is voldoende aangetoond door het, op verzoek van de KNSA en de KNJV door de Rechtbank bevolen deskundigenbericht 


  Nieuwe Wet wapens en munitie:

  Behoudens de wetswijzigingen in verband met de prioritaire thema’s, zal de Minister op basis van de analyse en aanbevelingen van de Commissie Wet wapens en munitie, starten met het uitwerken van een nieuwe Wet wapens en munitie.

  Het tijdpad daarvoor is nog niet bekend. De Minister zal de Tweede Kamer daarover eind 2023 nader informeren.

  De KNSA zal het proces uiteraard adequaat volgen. De eerste gesprekken daarover tussen de KNSA en het Ministerie zullen al deze zomer plaatsvinden.

 8. (Bron: Rob Boom)

  Onderwerp:  Beleidsreactie eindrapport commissie Wet wapens en munitie en plan van aanpak vervolgproces (Minister van Jusitie en veligheid)

  Lees dit eens aandachtig door via onderstaande link, vooral ook wat er gezegd wordt over de E-screener en over het schiet incident in Alpen a/d Rijn in 2011, en de reactie van de Minister van Jusitie en veigheid hierop.

   Lees HIER:

  Minister van Justitie en Veiligheid

 9. Savage 110 FP Tactical   "Law Enforcement"

  -kaliber .308W

  -intern magazijn 2-4 rounds

  -bipod

  -Bauer richtkijker 5-25x56

  -massieve dikke loop 

  -grendel geweer

   

  Savage Arms Model 110
  Type Rifle
  Place of origin United States
  Production history
  Designer Nicolas L. Brewer
  Designed 1956
  Manufacturer Savage Arms
  Produced 1958—present
  Variants 10/110FP "Law Enforcement", 11/111 "Hunter", 12 "Varmint", 14/114 "Classic", 16/116 "Weather Warrior", 210 "Slug Warrior"
  Specifications
  Mass Varies with model, ~7 lbs. (Model 111G)
  Barrel length 20-26 inches (508-660 mm)

  Cartridge Various
  Action Repeating bolt-action
  Feed system 2-4 rounds, internal or detachable box magazine, double-stack single-feed. Push feed or controlled feed (depending on model).
  Sights None included; Drilled and tapped for scope mounts

  The Savage Model 110 is a bolt-action repeating rifle made by Savage Arms. It was designed in 1958 by Nicholas L. Brewer. It was patented in 1963. The Model 110 has been in continuous production since that time.

   

  The Model 110 was developed to give the hunters a strong and powerful yet light and affordable rifle. Its model number is derived from its initial retail price of $109.95. It was originally made for .30-06 Springfield and .270 Winchester ammunition. In 1959, a short-action version was introduced, chambered in .243 Winchester and .308 Winchester. The same year, the Model 110 was the first commercial bolt-action rifle sold in a left-handed configuration.[1]

  In 1966, the Model 110's design was altered to improve performance and reduce production costs. Changes included a new adjustable trigger and a new bolt with a plunger-type ejector passing through the bolt face rather than the magazine-mounted, spring-loaded ejector that was part of Brewer's original design. The new ejector allowed the use of detachable box magazines. A model with a hinged floorplate was also introduced that year.

  When Savage Arms filed for bankruptcy in 1988, the firm cut its product line down to only the most basic Model 110 rifles. The design has since succeeded in bringing the company back to life as one of the largest bolt-action rifle makers in America.

  In 1998, Savage re-engineered the short-action Model 110 and adopted a new model numbering scheme to differentiate short-action models from long actions. The short-action Model 110 became the Model 10, while the long-action model remained the Model 110. The Model 110 is the basis for the entire line of Savage centerfire bolt-action rifles, including the Models 11/111, 12, 14/114, 16/116, and Model 210 bolt-action shotgun as well as the Stevens Model 200. The series is available in a wide variety of chamberings, from .204 Ruger to .338 Winchester Magnum, to suit the needs of most shooters.

  Addressing concerns about what was considered by many to be a weak point of the design, Savage introduced the AccuTrigger for the 110 series in 2003. Those rifles equipped with an AccuTrigger are adjustable by the end user through the turning of a single screw, offering a pull weight from one-and-a-half to six pounds. Target and select Varmint model rifles are adjustable down to six ounces.[2][3]

  Many small arms produced by Savage such as the Model 110, have been used by soldiers in Ukraine during its 2022 conflict with Russia.[4]

  Savage 110
  Savage 110
  Savage 110
  Savage 110
  Savage 110
  Savage 110

   

 10. De Heckler & Koch MP5 (van het DuitsMaschinenpistole 5, "machinepistool 5") is een 9mm machinepistool van Duits ontwerp, ontwikkeld in de jaren 60 door een team ingenieurs van de Duitse handvuurwapenfabrikant Heckler & Koch GmbH (H&K) in Oberndorf am Neckar.

  De MP5 is een van de meest gebruikte machinepistolen in de wereld, het wordt gebruikt door een groot aantal overheidsdiensten. In de jaren 90 ontwikkelde Heckler & Koch de Heckler & Koch UMP een opvolger van de MP5, hoewel deze in productie bleef.

  We schoten met de Mp-5 semi automaat met vaste kolf en Aimpoint kijker. 

  Heckler & Koch MP5
  MP5
  Type Machinepistool
  Land van oorsprong Vlag van de Bondsrepubliek Duitsland Bondsrepubliek Duitsland
  Gebruiksgeschiedenis
  In gebruik 1966-heden
  Productiegeschiedenis
  Ontwerper Tilo Möller, Manfred Guhring, Georg Seidl en Helmut Baureuter
  Ontworpen 1964-1966
  Fabrikant Heckler & Koch
  Varianten MP5, MP5K, MP5SD
  Eigenschappen
  Kaliber 9x19mm Parabellum, .40S&W en 10mm Auto
  Vuursnelheid 800 schoten per minuut
  Mondingssnelheid 400 m/s
  Effectief bereik 200 m
  Massa (niet geladen) 2,54 kg
  Lengte 680 mm
  Loop 225 mm
  Grootte magazijn magazijn met 15, 30, 40 of 50 patronen

  MP5
  MP5

  MP5
  MP5
  MP5
  MP5
  MP5
  MP5

   

   

 11. Recent is het bestuur van de SV AVRM op bezoek geweest, bij iemand die een wapenverzamelaars vergunning heeft, met als verzamelaars gebied de Tweede Wereldoorlog.

  Dit alles is tentoongesteld over 2 verdiepingen.

  Hij heeft een flinke verzameling van wapens, uniformen, granaten, hand granaten, mijnen en munitie,

  Je zie op de fotos ook vele semi en vol automatische wapens, zoals een MG 42, Bren, Sturmgewehr, Lee Endfield, Stengun, Browning .50, Brwoning .30, MP38/40 Schmeizer, M3 grease gun .45, M1 carabine etc...., ook antitank wapens zoals de Piat, en de Bazooka.

  Ook zie je een zeer uitgebreide verzameling van bajonetten, gevechtsmessen.   

  Gewoon te veel om op te noemen, zie de foto's hieronder.

  WapenverzamelingWapenverzameling
  WapenverzamelingWapenverzameling
  WapenverzamelingWapenverzameling
  WapenverzamelingWapenverzameling
  WapenverzamelingWapenverzameling
  WapenverzamelingWapenverzameling
  WapenverzamelingWapenverzameling
  WapenverzamelingWapenverzameling
  WapenverzamelingWapenverzameling
  Wapenverzameling

   

   

   

 12. Op zaterdag 27 mei om 9.30 is de ALV van de SV AVRM.
  
  Deze start om 9.30 in Venray. (Schietsportcentrum "De Versen", Sinnestraat 7, 5808 BR, Venray (Oirlo)
  
  Daarna kan men ook gaan schieten op de 25 meter baan, en de 100 m banen.
  
  
  Wil je nog iets op de agenda hebben, graag dan even mailen naar de secretaris. (secretaris@svavrm.nl)
  
  Mocht je verhinderd zijn, dan graag even afmelden bij de secretaris. (secretaris@svavrm.nl)
  
  
  De definitieve agenda volgt nog!
  
  
  Bestuur SV AVRM

 13. Beleidsregel van de Staatssecretaris van Defensie houdende kaders inzake de defensiemedewerking aan schieten door:

  -(defensie-)schietverenigingen,

  -studentenweerbaarheidsverenigingen 

  -defensie-schietteams

   

  Klik HIER om het Staatscourant document te lezen.

  Ministerie

 14. (Bron: Politie)

  Op dit moment is het helaas niet meer mogelijk om nog digitaal een afspraak in te plannen om de jachtakte in persoon te verlengen.
  Heeft u nog geen afspraak gemaakt of spreekt u mensen die dit nog niet gedaan hebben;
  Wij verzoeken u alle benodigde stukken zo spoedig mogelijk per post naar ons op te sturen. (Zie hiervoor de eerder toegezonden brief met informatie)
  U beslist uiteraard zelf of u dit al dan niet aangetekend wil doen.
  Na behandeling nemen wij contact met u op om een afspraak te plannen om de stukken persoonlijk in Sittard op te komen halen.
   
  U kunt de stukken opsturen naar:
  Politie eenheid Limburg
  Postbus 1230
  6201 BE Maastricht
  Tav Team Korpscheftaken
   
  PS: Gelieve uw originele akte ook mee op te sturen!
   
  Team Korpscheftaken
   
  Politie
 15. (Bron: Politie)

  Jachtakten:
  Het is weer bijna tijd om de jachtakte aan te bieden voor nieuwe verlening (verlenging).
  Verlenging van jachtaktes zal alleen plaatsvinden in Sittard.
   
  Er is helaas niet voldoende personeel beschikbaar om dit (deels) ook in Venlo te doen.
  Voor andere handelingen is Venlo nog wel beperkt open.
  De agenda’s voor februari en maart zullen binnenkort beschikbaar zijn.
  U kunt dan weer digitaal een afspraak inplannen.
   
  Op dit moment zijn er in de reeds bestaande agenda’s (tot 1 februari) nog een beperkt aantal plaatsen vrij.
  Bezitters van een jachtakte die nog andere verplichtingen hebben (zoals aanvraag jacht buitenland) kunnen desgewenst met ingang van 18 januari al proberen een afspraak in te plannen.
  Maar vol is vol.
  (Uiteraard alleen een afspraak maken als u ook alle vereiste stukken die nodig zijn voor verlenging al in bezit en compleet heeft)
   
  Op 19 januari zullen de brieven met informatie omtrent de verlengingen worden verzonden.
  In grote lijnen is de afhandeling ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar.
   
  Omdat de Omgevingswet nog steeds niet van kracht is zal de geldigheid van de jachtakte weer verlengd worden middels een stempel. Er worden geen nieuwe aktes gemaakt.
  Hiervoor hoeft u dan ook geen pasfoto mee te nemen mocht uw akte vol zijn.

  Heeft u echter andere documenten in bezit die vol zijn (vuurwapenpas / WM4 afschot) dan hiervoor wel een pasfoto meenemen!
  Let op: hou er rekening mee dat er in oktober een nieuw WM32 formulier ingevoerd is.
  Hierop moeten de 3 referenten met naam en handtekening ondertekenen voor akkoord.
  Zorg dus dat u het juist formulier gebruikt!

  Het juiste formulier kunt u onder andere vinden op www.politie.nl

  Team Korpscheftaken
  politie
NAAR BOVEN
NAAR BENEDEN

 

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.