ssvtopshot2019

SV AVRM Nieuws

svavrm

 1. (Bron: KNSA)

  Diegenen die een nieuw wapenverlof aanvragen en diegenen die hun bestaande verlof verlengen, zijn verplicht om een Inlichtingenformulier (WM32) bij die aanvraag c.q. verlenging bij te voegen. Dit formulier is onlangs (15 september 2022) gewijzigd. Zo moet de indiener op het gewijzigde formulier nu ook zijn of haar nationaliteit, geboorteplaats en geboorteland invullen. Bovendien moeten de drie referenten het formulier ondertekenen en was ook verplicht dat deze drie referenten hun ID-gegevens, zoals paspoort of rijbewijs met het nummer en datum van afgifte moesten vermelden.

  Bezwaar KNSA:

  De KNSA heeft bezwaar gemaakt tegen de wijziging van het formulier en dan in het bijzonder tegen de vraag om de identiteitsbewijsgegevens in te vullen. De KNSA heeft het Ministerie en de Politie erop gewezen dat het hier om uiterst gevoelige persoonsgegevens gaat die referenten moeten invullen en die daarmee ook zichtbaar zijn voor andere referenten en voor de aanvrager. Ten slotte heeft de KNSA erop gewezen dat deze gegevens geen enkele toegevoegde waarde hebben.

  ID-gegevens worden van het formulier verwijderd:

  De Korpsleiding van de Politie heeft de KNSA inmiddels laten weten dat zij het Ministerie van Justitie en Veiligheid zal vragen om het formulier wederom te wijzigen en de vraag om ID-gegevens te schrappen. De Politie heeft tevens de KNSA laten weten dat per direct deze gegevens voor de Politie niet meer hoeven te worden ingevuld. Aanvragers en verlengers van een verlof kunnen hun referenten dus berichten dat de ID-gegevens op het huidige formulier niet meer hoeven te worden ingevuld.

  Nieuw WM32-formulier:

  Het WM32-formulier zal nog officieel worden gewijzigd en tot het zo ver is, kan het huidige formulier gebruikt worden, met dien verstande dat de ID-gegevens dus niet moeten worden ingevuld; een handtekening van alle referenten blijft wel nodig.

  knsa

   

 2. (Bron: Staatscourant)

  Vastgesteld


  De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid heeft een aantal vragen voorgelegd
  aan de minister van Justitie en Veiligheid over de brief van 15 juli 2022 inzake de
  Opschorting gebruik e-screener (Wet wapens en munitie)(33033, nr.33).
  De daarop door de minister gegeven antwoorden zijn hierbij afgedrukt.

  Lijst van vragen en antwoorden klikHIER

  Minister van Justitie en Veiligheid

   

   

 3. (Bron:KNSA)

  Onzekerheid inzake kruitopslag houdt nog aan

  donderdag 29 september 2022

  Een groot deel van de Nederlandse sportschutters herlaadt zijn of haar eigen patronen. Daarvoor hebben zij los kruit nodig en het voorhanden hebben daarvan is geregeld in de Wet explosieven voor civiel gebruik (Wecg). Dit is ook van toepassing voor een groot deel van de Nederlandse Historische-Wapensschutters die gebruik maken van antieke of replica voorlaadwapens waarvoor zij ook los kruit – in dit geval zwartkruit – voorhanden moeten hebben. Die sportschutters moeten dus voldoen aan de voorschriften van de Wecg.

  De KNSA heeft jaren geleden met het Ministerie, de Nationale Politie en de Inspectie Leefomgeving en Transport daarover echter afwijkende afspraken gemaakt die erop neerkomen dat aan de desbetreffende sportschutters die over een wapenverlof beschikken een zogenaamde ‘Erkenning voor het voorhanden hebben van los kruit’ - kosteloos - werd verstrekt, met dien verstande dat daaraan wel een maximum verbonden was, namelijk: maximaal 3 kilogram rookloos buskruit of 1 kilogram zwartkruit. Een onderdeel van die afspraken was ook dat er verder aan de opslag van dat kruit geen voorschriften verbonden werden; met een handreiking zijn wel adviezen gegeven voor een veilige opslag.

  Gerechtelijke uitspraak:

  Als gevolg van een gerechtelijke uitspraak zijn deze afspraken zoals door de KNSA gemaakt, om zeep geholpen. Met ingang van het voorjaar 2022 vallen sportschutters die los kruit voorhanden hebben derhalve terug op de vigerende Wecg en moeten zij een gewone “Erkenning” aanvragen en de daarvoor verschuldigde leges voldoen.

  Nieuwe Omgevingswet:

  Er is een nieuwe Omgevingswet op komst en de regering heeft zich ten doel gesteld die per 1 januari 2023 in werking te laten treden. Bij deze Omgevingswet hoort ook het Besluit activiteiten leefomgeving (in de wandelgangen het “BAL” genoemd). Het is op dit moment echter nog niet zeker of die nieuwe Omgevingswet per 1 januari 2023 in werking zal treden omdat er zowel vanuit de samenleving als ook vanuit de Overheid zoals gemeentes, nog veel bezwaren en nog veel onduidelijkheden zijn. De inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet is al twee keer uitgesteld.

  In die Omgevingswet en in het BAL wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen particulieren en inrichtingen. De aard van de activiteit staat in de nieuwe Wet centraal. Dat betekent dat dan ook particulieren – en dus ook sportschutters – aan de daarin opgenomen voorschriften moeten gaan voldoen. De destijds door de KNSA met de Inspectie, het Ministerie en de Nationale Politie gemaakte afspraken zouden bij de inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet worden gecontinueerd, maar dat is dus, door de eerdergenoemde gerechtelijke uitspraak, helaas nu niet meer aan de orde.

  De voorschriften die met die Omgevingswet en in het BAL aan verlofhouders worden opgelegd, kunnen van zeer ingrijpende aard zijn; zelfs zo ingrijpend dat velen daaraan niet zullen kunnen voldoen. De KNSA voert op dit moment overleg met alle partijen, teneinde nieuwe afzonderlijke afspraken voor sportschutters te maken en daartoe ook weer een ondergrens in te stellen voor de kruitopslag, zoals die destijds ook van toepassing was, namelijk maximaal 1 kilogram zwartkruit en maximaal 3 kilogram buskruit, zonder extra voorschriften voor de opslag. Eventueel moet daarvoor het BAL dan gewijzigd worden.

  Het Ministerie heeft de KNSA laten weten dat die ondergrens onderwerp van gesprek is, maar de afloop hiervan is nog ongewis. Inmiddels heeft ook de nationale sportkoepel NOC*NSF de KNSA in de kwestie bijgestaan en het Ministerie per brief verzocht om het verzoek van de KNSA in te willigen.

  Resumerend is nu nog onzeker welke gevolgen de nieuwe Omgevingswet voor sportschutters gaat hebben wanneer die dan ook in werking zal treden. Zodra meer bekend is, zal de KNSA via de geëigende kanalen daarover publiceren.

  knsa

   

 4. (Bron: Politie)

  Zoals ook recent op diverse websites van belangen organisaties werd gepubliceerd is middels staatscourant bekend gemaakt dat de wetgeving voor het aanvragen van een nieuwe verlof / jachtakte iets is aangepast.
  Vooralsnog zal het (iets aangepaste) WM32 formulier hiervoor gebruikt gaan worden.
  Dit in ieder geval tot bekend is of de E-screener test toch opnieuw als instrument gebruikt zal worden.
  Na publicatie is er al volop contact gezocht met de afdeling over de voortgang.
  Vriendelijk verzoek is om nog even geduld te hebben.
  Wij wachten op dit moment nog op interne berichtgeving over de uitvoering van de wijzigingen, alsmede ook op beschikbaarheid van het formulier zelf.
  Zodra wij weer kunnen starten met behandeling van reeds eerder ingediende aanvragen, alsmede het maken van nieuwe afspraken, zal dit zo spoedig mogelijk ook hier bekend worden gemaakt.

  Team Korpscheftaken

  politie
 5. (Bron: KNSA)

  Met ingang van 23 september 2022 is de Regeling wapens en munitie gewijzigd, waardoor nieuwe verlofaanvragen weer door de politie in behandeling kunnen worden genomen. Deze wijziging in de Regeling wapens en munitie was nodig omdat in de Regeling nog stond vermeld dat voor een eerste aanvraag van een wapenverlof de betrokkene de e-screener moest doen. Deze e-screener is een computergestuurde vragenlijst als onderdeel van een psychologisch onderzoek. Een voorwaarde om voor een verlof in aanmerking te kunnen komen, was dat dat onderzoek met positief resultaat werd afgesloten.

  Met de brief van de minister van Justitie en Veiligheid van 15 juli 2022 aan de Tweede Kamer besloot zij dat de inzet van deze e-screener moet worden opgeschort en daarvoor in de plaats het inlichtingenformulier (WM32) moet worden gebruikt. Dit formulier is reeds bekend; dat wordt al ingezet voor de verlenging van wapenverloven.

  Artikel 48a uit de Regeling moest daarvoor worden aangepast, en dat is nu gebeurd. Dat is goed nieuws voor iedereen die al sinds begin van deze zomer een eerste aanvraag voor een wapenverlof heeft ingediend of wilde indienen. Zij kunnen erop rekenen dat, wanneer zij al een aanvraag hebben gedaan, deze nu verder in behandeling wordt genomen. Al degenen die nog geen aanvraag hebben ingediend, kunnen dat nu alsnog gaan doen.

  De publicatie in de Staatscourant met daarin de wijziging in de Regeling wapens en munitie en het model WM32 Inlichtingenformulier kunt u hier downloaden:

  STAATSCOURANT Nr. 24877 - 22 september 2022

  Met deze wijziging in de Regeling zijn tevens de leges voor de eerste aanvraag van een wapenverlof verlaagd met € 54,45. De kosten voor de afgifte van een eerste verlofaanvraag bedragen nu € 138,20.

  Het WM32 formulier, dat al werd ingezet bij de verlenging van wapenverloven, is gewijzigd. In het formulier worden nu ook de nationaliteit en geboorteplaats en het geboorteland van betrokkene gevraagd. Voorts moeten alle drie de referenten de gegevens van hun identiteitsbewijs invullen en het formulier ondertekenen, waarmee zij toestemming verlenen voor het feit dat zij als referent optreden en dat zij instemmen met het verwerken van hun persoonsgegevens door de politie.

  Toekomst e-screener:

  De KNSA meldde al eerder verheugd te zijn dat de inspanningen van de KNSA en de KNJV, vooral ten aanzien van het door de Rechtbank bevolen deskundigenbericht, uiteindelijk geleid hebben tot het besluit om de inzet van de e-screener op te schorten. De KNSA zal zich er de komende tijd sterk voor maken dat de e-screener niet alleen opgeschort, maar geheel afgeschaft wordt.

  Zie ook https://svavrm.nl/formulieren waar je het nieuwe WM32 formulier kunt downloaden.

  knsa
 6. (Bron: NOJG)

  Geachte NOJG-leden, 

  Afgelopen vrijdag, 15 juli 2022, kreeg ik de brief onder ogen waarin onze Minister van Justitie & Veiligheid de Tweede Kamer mededeelt dat zij per direct het gebruik van de Escreener opschort. Een daadkrachtig besluit dat recht doet aan de uitkomst van het deskundigenrapport maar ook loon naar werken is voor degenen die zich de afgelopen jaren onverminderd zijn blijven inzetten voor úw rechten. De Escreener voor nieuwkomers wordt nu terug vervangen door het WM32 formulier zoals ook bestaande aktehouders dat altijd zijn blijven gebruiken.

  Deze vervanging van instrumenten vraagt om een aanpassing van de Regeling Wapens en Munitie (RWM). De timing en uitwerking van dit besluit is wat ongelukkig waardoor en nu een KORTE vertraging ontstaat. Mede namens de NOJG ben ik direct aan de slag gegaan, ditmaal in goede samenwerking met politie, om te bezien of we een werkwijze mochten hanteren die deze onbedoelde vertraging zou wegnemen. Momenteel wordt daarover nog overleg gevoerd.

  Mocht men niet tot een praktische oplossing kunnen komen, dan wordt verwacht dat de genoemde reparatie uiterlijk half september is gerealiseerd. In het eerste kwartaal van 2023 zal het ministerie van Justitie & Veiligheid een update geven aan de Kamer over de zoektocht naar een permanente oplossing. Dit staat dus los van de tussentijdse wijziging die nu in september verwacht wordt.

  Wel ik wil u meegeven dat nieuwe aanvragers die de Escreener reeds met een ‘groen vlaggetje’ hebben afgerond hun aanvraag gewoon afgehandeld krijgen. Mensen die rood hebben gescoord zullen mee moeten in het nieuwe regime. Er bestaat een kans dat niet elke afdeling korpscheftaken al op de hoogte is van wat de gevolgen zijn deze recente ontwikkelingen. Mocht u tegen problemen aanlopen dan kunt u zich melden bij de NOJG en zullen zij uw vraag aan mij doorzetten.

  Het bovenstaande is gebaseerd op de informatie zoals deze in dit nog prille stadium nu bij mij bekend is. Mochten er veranderingen optreden dan zal ik u hiervan op de hoogte brengen.

   

  Met vriendelijke groet,

   

  Rob Boom

  Phoenix Advisory

 7. (Bron: Politie)

  Ontwikkelingen omtrent verplichting E-Screener test:

  Gelet op de ontwikkelingen omtrent de E-screener test op 15 juli 2022 het navolgende bericht:
   
  Lopende aanvragen:
  Voor 16 juli ingediende 1e aanvragen, met een groene score naar aanleiding van de reeds afgelegde e-screener test, zullen gewoon in behandeling blijven.
  Nieuwe 1e aanvragen, ingediend voor 16 juli, met een rode score naar aanleiding van de E-screener worden vooralsnog buiten behandeling gesteld.

  Heeft u voor of op 15 / 16 juli reeds een 1e aanvraag ingediend, maar heeft u nog geen E-screener test gedaan, zal ook de behandeling van uw aanvraag vooralsnog worden opgeschort.
  Een en ander zal, voor zover voor u van toepassing, nog per brief door ons bevestigd worden.
   
  Nieuwe aanvragen:
  Tot nader order kunnen er geen afspraken meer gemaakt worden voor het indienen van een nieuwe 1e aanvraag.
  Uitzondering hierop is de aanvraag van een 2e verlof als u reeds in bezit bent van een ander (wapen)verlof.

  Dan is het afleggen van de E-screener test namelijk niet van toepassing.
  Bij twijfel kunt u uiteraard altijd contact zoeken met onze afdeling.
   
  Verdere ontwikkelingen:
  Als er verdere ontwikkelingen bekend zijn zal dit uiteraard weer op deze pagina bekend gemaakt worden.
  Desgewenst kunt u uiteraard ook de website van de politie of die van uw overkoepelde belangenorganisatie monitoren.
   
  Met vriendelijke groet,

  Team Korpscheftaken Limburg
   
  politie
 8. Opschorting gebruik e-screener (wet wapens en munitie)

  Klik voor de brief van het Ministerie van Justitie en Veiligheid HIER

   

  Bron: KNSA

  In een brief aan de Tweede Kamer van 15 juli 2022 heeft de minister van Justitie en Veiligheid, mevrouw drs. D. Yesilgöz - Zegerius, aangekondigd dat de inzet van de e-screener voor aanvragers van een wapenverlof wordt opgeschort.

  De e-screener is een computergestuurde vragenlijst die nieuwe verlofaanvragers moeten doen voor het verkrijgen van een wapenverlof. Bij de invoering van dit instrument in 2019 moesten ook bestaande verlofhouders, bij de verlenging van hun wapenverlof, de e-screener doen. Vrijwel direct na de invoering bleek dat het instrument niet functioneerde omdat onterecht veel bestaande verlofhouders een negatieve score behaalden en uiteindelijk zelfs hun wapenverlof moesten inleveren. Voor die groep werd het toen al stopgezet.

  De KNSA heeft, samen met de KNJV, sinds de invoering ervoor gestreden om dit instrument van tafel te krijgen. Uiteindelijk heeft het door de Rechtbank, op verzoek van de KNSA en de KNJV bevolen deskundigenbericht, nu de doorslag gegeven. Drie deskundigen hebben geoordeeld dat het instrument ondeugdelijk is en op een groot aantal onderdelen, zoals de betrouwbaarheid, de begripsvaliditeit en de criteriumvaliditeit, door hen als onvoldoende is beoordeeld.

  De KNSA is verheugd dat al deze inspanningen nu geleid hebben tot het in ieder geval voorlopig stopzetten van de inzet van de e-screener. Uiteindelijk hebben al die inspanningen en de daaraan verbonden hoge kosten, tot dit gunstige besluit geleid.

  Wijziging Regeling:

  In de Regeling wapens en munitie (Rwm) staat vermeld dat de aanvrager van een wapenverlof zich moet onderwerpen aan een door de minister aangewezen psychologisch onderzoek, te weten de e-screener.  Omdat de minister nu besloten heeft dat de inzet van de e-screener wordt stopgezet, moet op dat punt de Regeling wapens en munitie gewijzigd worden en moet ook het bedrag dat aan leges betaald moet worden in de Regeling verlaagd worden, omdat de kosten van de e-screener niet meer gemaakt hoeven te worden. In plaats van de e-screener wordt het WM32-formulier voorlopig (weer) gevraagd.

  Het ministerie werkt nu aan een aanpassing van de Regeling, en gedurende die periode kunnen helaas nieuwe aanvragen voor een verlof niet in behandeling worden genomen. De KNSA heeft het ministerie verzocht om zo spoedig mogelijk de wijziging van de Regeling te effectueren, zodat leden van schietsportverenigingen zo snel mogelijk weer verlof kunnen aanvragen.

   

   

  e-screener

 9. (Bron: Rob Boom - Phoenix Advisory)

  Vanaf eind oktober gaan we van start met de reeds eerder aangekondigde (tweedaagse) cursussen 'wapenwetgeving in de praktijk'. Het doel van deze dagen is om te zorgen dat deelnemers beter in staat zijn hun weg te vinden in het woud van wapenwet & -regelgeving.

  Tevens weet u na afloop zeker dat uw kennis weer up-to-date is. Aan de hand van veel praktijkvoorbeelden lopen we samen door de Wet Wapens en Munitie (WWM), de regeling Wapens en Munitie (RWM) en op de tweede dage behandelen we uitgebreid de Circulaire Wapens en Munitie (CWM). Alles vanuit een praktijkgerichte benadering.


  Interessant voor iedereen die beroeps- of hobbymatig te maken heeft met de WWM.

  Omdat er deelnemers aanwezig zijn uit veel verschillende disciplines is er uitgebreid gelegenheid om elkaar te spreken en ervaringen te uit te wisselen. Locatie is het prachtige Marechausseemuseum in Buren.
  Elke dag is inclusief een mooie lunch en een nabespreek/borrel moment.


  Als blijk van waardering voor iedereen die mij op LinkedIn volgt kunnen deze de kortingscode LINKEDIN10 gebruiken voor 10% deelnamekorting.

  Voor aanvullende vragen kunt u mij mailen: info@phoenix-advisory.eu

  Tickets koopt u via deze link:
  https://lnkd.in/ed5y-53K

  #justitie #politie #wapenbezit #WWM #marechausseemuseum #defensiemusea #politieacademie

   

 10. (Bron: AVRM)

  Actie: het lidmaatschap van de AVRM gratis tot 1 januari 2023. (Dus niet van de SV AVRM!)

  Aanmelding als lid kan via: Ik wil lid worden van de AVRM

  avrm

 11. Beste leden,

  De SV AVRM is voornemens om op 16-07-2022 de algemene ledenvergadering te houden bij schietsportcentrum IDC in Baexem. Op deze datum hebben ook een schietmoment aldaar, de vergadering start om 10.00 uur.

  Het adres van schietsportcentrum IDC is :
  Exaeten 5
  6095 PD Baexem


  Verder zijn als bestuursleden aftredend,

  Dhr. T. Fermont voorzitter en Dhr. F. Delil secretaris, beide zijn herkiesbaar. Indien er leden zijn die een bestuursfunctie ambiëren graag een mail sturen naar het secretariaat. 

  Bijgaand de agenda voor de ALV, als er leden zijn die bepaalde onderwerpen nog op de agenda erbij willen laten zetten ook graag een mail naar het secretariaat sturen.


  Met vriendelijke Groet,

  F.A. Delil
  Secretaris SV AVRM
  secretaris@svavrm.nl
   

  svavrm

 12. (Bron: Politie)

  Iedereen die al een kruit herlaad erkenning heeft, krijgt binnenkort een brief van de politie met de procedure voor de nieuwe herlaaderkenning.

  Zie de brief van politie KCT Limburg, klik HIER.


  Via de link: https://svavrm.nl/formulieren kunt u de documenten downloaden nodig voor de nieuwe procedure herlaaderkenning.

  -Explo 3 aanvraag particulier (herladen en overige)

  -Modelregister particulieren

  -Lijst ontplofbare stoffen en voorwerpen

   

  Denk ook aan een pasfoto, op de lijst ontplofbare stoffen en voorwerpen kan je aangeven: 

  -0160  rookzwak buiskruit  sub klasse: 1.1C

  -0161  rookzwak buskruit   sub klasse: 1.3C

  -0509  rookzwak buskruit   sub klasse: 1.4C

  -0044  slaghoedjes            sub klasse: 1.4S

   

   

 13. (Bron:KNSA)

  In het najaar van 2019 is de e-screener in werking getreden. Deze e-screener is een computergestuurde vragenlijst die nieuwe verlofaanvragers en bestaande verlofhouders verplicht moeten doen voor het verkrijgen en verlengen van een wapenverlof.

  Al direct na invoering bleek dat het instrument niet functioneerde en er onterecht veel bestaande verlofhouders een negatieve score behaalden en uiteindelijk daardoor zelfs hun wapenverlof moesten inleveren.

  Veel bezwaren vanuit de KNSA en de KNJV, alsmede vanuit de Tweede Kamer, leidden uiteindelijk tot het stopzetten van de e-screener voor de bestaande verlofhouders. Helaas heeft de toenmalige Minister Grapperhaus destijds wel besloten om het instrument voor nieuwe verlofaanvragers in stand te houden. Maar ook daarvoor bleek dat het instrument niet functioneerde en dat onterecht aanvragen voor wapenverloven geweigerd werden en de betrokkenen vervolgens verplicht waren het tegendeel te bewijzen met een contra-indicatie die door een psychiater of psycholoog moest worden uitgevoerd met daaraan verbonden hoge kosten van zo’n € 1.500,00.

  De KNSA en de KNJV hebben zich daar niet bij neergelegd en de Rechtbank in Den Haag verzocht om een voorlopig deskundigenbericht te bevelen. De Rechtbank heeft aan dat verzoek gehoor gegeven en drie deskundigen zijn door de Rechtbank aangewezen om de e-screener aan een onderzoek te onderwerpen. De kosten daarvan zijn gedragen door de KNSA, de KNJV en de Staat.

  Ondeugdelijk

  Het eindrapport van de e-screener is inmiddels gereed en uit dat rapport blijkt volgens de KNSA zonneklaar dat de e-screener ondeugdelijk is. Voorts blijkt ook dat de wijze waarop dit instrument door de politie wordt ingezet niet juist is. Sterker nog: de deskundigen adviseren om, als het instrument wordt gebruikt, dat alleen te laten uitvoeren door deskundigen zoals een psycholoog of een psychiater. Op een groot aantal onderdelen zoals de betrouwbaarheid, begripsvaliditeit en criteriumvaliditeit, wordt de e-screener door de deskundigen als onvoldoende beoordeeld. 

  De KNSA is daarom van mening dat de inzet per direct moet worden stopgezet en het inlichtingenformulier (WM32) dat daarvóór werd gebruikt, ook weer voor nieuwe aanvragen moet worden gehanteerd.

  De KNSA en de KNJV zullen de Minister van Justitie en Veiligheid verzoeken zo spoedig mogelijk hierover met hen in gesprek te gaan en tot die tijd de inzet van de e-screener op te schorten.

  Beide belangenorganisaties zullen de Minister ook verzoeken om degenen die tot op heden vanwege de e-screener zijn benadeeld – door bijvoorbeeld de weigering van een verlof of de extra kosten die zij hebben moeten maken – te gaan compenseren.

  Voor het volledige deskundigenrapport klik hier.

 14. Middagje schieten met de shotguns kaliber 12 op de steel plates.

   

  Links: Mosberg M500 shotgun kaliber 12, verstelbare stock met Tasco pro point

  Midden: Glock 17 pistool 9 mm

  Rechts: Benelli shotgun kaliber 12, open viziering

   

  shotgunshotgun

  shotgunshotgun

   

 15. (Her)opening loket Venlo;

  Met ingang van dinsdag 3 mei 2022 zal er vanuit de afdeling Korpscheftaken weer een service loket worden geopend in Venlo.

  Vanaf die datum kunnen de klanten uit het noorden van de provincie (met name regio Venlo & Venray) op de dinsdagen weer (beperkt) terecht in het politiebureau te Venlo.

  Let op; Dit betreft alleen afspraken voor eenvoudige zaken zoals tonen, afschrijven en ophalen van nieuwe verloven.
  De afhandeling van meer complexe zaken zal nog steeds alleen in Sittard mogelijk zijn.

  Bij het maken van uw afspraak kunt u overleggen of u voor uw vraag in Venlo terecht kunt.

  Één dag in de week zal waarschijnlijk niet altijd voldoende zijn om op korte termijn een afspraak in Venlo te kunnen maken.
  Is de agenda vol zal men of even geduld moeten hebben, of bereid willen zijn om toch naar Sittard te reizen.

  Verlengen:
  In de periodes van de verlengingen zal er, voor zover de bedrijfsvoering dit toelaat, nog een extra loket geopend worden. Ook het verlengen zal vanaf mei dus (deels) weer in Venlo plaats kunnen vinden.
  Uiteraard mag dit bericht desgewenst gedeeld worden binnen uw netwerk.
   
  Team Korpscheftaken
   
  politie
NAAR BOVEN
NAAR BENEDEN

 

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.